3D perspective bedroom ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่ณ

ภาพ 3d perspective interior ร้านอาหาร

งาน 3d perspective เพื่อการ ออกแบบ ตกแต่ง ต่อเติม เพื่อให้มองเห็นภาพก่อนทำงานจริง ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในภาพ 3d perspective เป็นร้านอาหาร สไตล์ญุ่ปุ่ณ ใช้ไม่เป็นวัสดุหลัก ตกแต่งด้วยกระจกเงา เพื่อเพื่อมความสวยงาม