3D perspective interior resturent

ภาพ 3d perspective resturant

งาน 3d perspective เพื่อการตกแต่ง ต่อเติม เพื่อให้มองเห็นภาพก่อนทำงานจริง ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในภาพ 3d perspective มี 2 โซน เน้น เฟอร์นิเจอรืไม้เป็นหลัก เพื่อให้ดูดึงดูด เพิ่มบรรยายกาศด้วยโคมไฟ และ พรอพต่างๆ

kamiya-ang203-120921